Home ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย

หลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย

by bodhisastra

หลักสูตร กัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย

ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิ๊ก)

สถาบันกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย : สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
1. ชื่อหลักสูตรกัญชาศาสตร์เทียบเท่าระดับปริญญาตรี
2. สถาบัน สถาบันกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
3. จำนวนหน่วยการเรียน 120 หน่วยกิต 40 รายวิชา (เรียนจริงประมาณ 20 รายวิชา)
4. การเทียบโอน นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะต้องนำเสนอเอกสารหรือผลงาน “สารนิพนธ์” เพื่อขอ
โอนเครดิตไปรับปริญญาบัตรจากสถาบันแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
 • เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สนใจกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
 • เพื่อการบำบัดเยียวยารักษาผู้ป่วยโดยใช้กัญชา
 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรของแพทย์แผนไทย
 • เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วย
 • เพื่อส่งเสริมสถานะการศึกษาเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการด้านกัญชา ในหลักสูตรระดับปริญญาบัตร
 • สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้กัญชาเพื่อความบันเทิง แต่ประสงค์จะให้ความรู้ทั่วไป เพื่อใช้ในทางการแพทย์ และสถาบันไม่มีสถานที่ในการเพาะปลูก และการแปรรูปกัญชา

ระบบการศึกษา

 • ใช้เวลาเรียน 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษาหลัก และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • ใช้การเรียนในระบบออนไลน์ ควบคู่กับการศึกษาดูงาน
 • ใช้ระบบการเทียบโอนประสบการณ์ร่วม เพื่อให้ได้เกณฑ์เท่ากับระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วไป

สถานที่เรียน

 • ห้องเรียน ใช้ที่ โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) 38/622 หมู่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 28 ห้าแยกปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรียนวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
 • ระหว่างเรียน จะมีการถ่ายทอดสดสำหรับท่านที่ไม่สามารถจะเดินทางไปเข้าเรียนได้
 • และจะมีการบันทึกคลิปการเรียน ให้นักศึกษามาศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง
 • สถานที่ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ อีก 3 ครั้ง จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

การดำเนินการในหลักสูตร

 • วัน เวลา ที่ใช้ในการเรียน : ใช้เวลาเรียนหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์ละครั้ง คือ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00 น.

รูปแบบการเรียน

 • นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม จากเอกสารที่สถาบันจัดทำ หรือเอกสารอื่น ๆ
 • นักศึกษาต้องจัดทำการบ้านในเอกสารที่สถาบันจัดทำ
 • นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาดูงานกับสถาบันเกี่ยวกับการปลูก การสกัดน้ำมัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา ๓ ครั้ง (ช่วงเดือนที่ ๒, เดือนที่ ๔ และเดือนที่ ๖)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • มีความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อผู้ป่วย
 • ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษาเดิม

รูปแบบการจัดการศึกษา

 • พึงเข้าใจก่อนว่า สถาบันกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย จัดอบรมให้ความรู้ ไม่ใช่การเปิดสอนในระดับปริญญา และ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ไม่ได้มาเปิดสอนปริญญาในประเทศไทย
 • ใช้หลักการ สถาบันกัญชาศาสตร์ฯ เปิดอบรมให้ความรู้ และเมื่อจบการอบรม จะเสนอผลงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา รับรองและอนุมัติปริญญา
 • จัดการศึกษาในระบบออนไลน์ และการสื่อสารทางไกลอื่นๆ
 • การจัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จริง
 • การฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป (คลิ๊ก)

แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนออนไลน์

Application Form : BOU, FLORIDA, USA

 • Upload เอกสารการสมัคร

 

ยืนยันตัวตน (โปรดใส่ตัวเลข 2 ตัวอะไรก็ได้)

Related Posts

Leave a Comment