Home หลักสูตรการศึกษา หลักสูตร ปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาทางพุทธศาสน์ศึกษา

หลักสูตร ปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาทางพุทธศาสน์ศึกษา

by bodhisastra

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               Bodhisastra University  Florida USA.

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          –

 

 1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Philosophy in Buddhist Studies Program

 

 1. ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อเต็ม               (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Philosophy in Buddhist Studies

ชื่อย่อ                (ภาษาอังกฤษ)   : B.Phil. (Buddhist Studies)

 

 1. สาขาวิชา

3.1 สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

3.2 สาขาวิชา ภาวนาและการเจริญสติ

            นักศึกษาจะเลือกสาขาวิชาใด ให้ลงทะเบียนในกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติในด้านนั้น จำนวน 24 หน่วยกิต เช่น การลงทะเบียนเรียนในสาขา การประกอบการสังคม ต้องฝึกปฏิบัติในด้านการประกอบการสังคม หากเลือกสาขาการบริหารธุรกิจ ต้องฝึกปฏิบัติด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

 

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121   หน่วยกิต
 2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 ปรัชญา และความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาทางพระพุทธศาสน์  มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของพระภิกษุสงฆ์ของพระพุทธศาสนาให้สูงส่ง มีความรู้ความเข้าใจทั้งโลก และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้หลักธรรมในโลกสมัยใหม่   รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวพุทธและศาสนิกอื่น ๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนทางพุทธศาสนาด้วย

5.2 วัตถุประสงค์

5.2.1พัฒนาพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร รวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้กับสังคม

5.2.2 เพื่อให้สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข ในท่ามกลางสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุ่นแรงและรวดเร็ว 

5.2.3 การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และปฏิบัติการจริงในชุมชน เสริมสร้างทักษะและจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการสังคม

5.2.4 มุ่งจัดการศึกษาสำหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน สำหรับแกนนำและอาสาสมัครของชุมชน โดยความรู้ และกระบวนการทางพระพุทธศาสนา

 

 1. ระบบการจัดการศึกษา

6.1  ระบบการเรียน

6.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษาปกติ

6.1.2 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา     แบ่งออกเป็น 2 ภาค

6.2  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์หรือ 15 ชั่วโมงต่อ 1 ภาค

 1. การดำเนินการหลักสูตร

7.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาค ดังนี้

                   ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

                   ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน

7.2  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา

ทั้งแบบศึกษาปกติและแบบศึกษาภาคพิเศษ

7.3  คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา

7.3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

7.3.2 ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านศาสนา เป็นที่ประจักษ์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก ต้องมีใบรับรองความรู้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7.4 รูปแบบการจัดการศึกษา

1) จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน

2) จัดศึกษาทางไกลในระบบ BOU E- Learning  and BOUTV

3) การศึกษาวิจัย และการวิจักษณ์ Research Program and Realize Program 

4) การเรียนทางไกลผ่านวิดีโอ Online Learning by Facebook live, Line live, Youtube live

5) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง Self and  Independent Study

6) การศึกษากรณีเฉพาะ Project – Base Learning

7.5  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

            การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่น การเทียบโอนงานหรือการเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย หรือเป็นผู้ที่มีผลงานการประกอบการสังคม เป็นที่ประจักษ์ชัด สามารถเทียบโอนในแต่ละรายวิชาได้ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในระบบทางไกล ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

 

 1. 8. หลักสูตร

8.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121   หน่วยกิต

8.2 โครงสร้างหลักสูตร

    1)  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป                                                                      30 หน่วยกิต

    2)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                                          21 หน่วยกิต

    3)  กลุ่มวิชาเอก                                                                               39 หน่วยกิต

    4)  กลุ่มวิชาโท                                                                                7 หน่วยกิต

    5)  การฝึกปฏิบัติ                                                                             24 หน่วยกิต

                       รวมทั้งสิ้น                                                                 121 หน่วยกิต

8.3  รายวิชา       

    1)  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป           30 หน่วยกิต

 1. ชีวิตกับการเรียนรู้ (BOU12101)                               3  หน่วยกิต
 2. อาชีพและคุณภาพชีวิต (BOU12102)                     3  หน่วยกิต
 3. การพัฒนาชุมชนและสังคม (BOU12103)                     3  หน่วยกิต
 4. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต (BOU12104)                               3  หน่วยกิต
 5. จิตอาสาและสำนึกพลเมือง (BOU12105)                               3  หน่วยกิต
 6. การใช้ภาษาท้องถิ่น (BOU12106)                     3  หน่วยกิต
 7. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12107)                     3  หน่วยกิต
 8. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12108)                     3  หน่วยกิต
 9. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12109)                     3  หน่วยกิต
 10. การใช้คอมพิวเตอร์ (BOU12110)                     3  หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                             21 หน่วยกิต

 1. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (BOU12201)                                  3  หน่วยกิต
 2. พระสูตรปิฎกศึกษา(BOU12202)                                        3  หน่วยกิต
 3. พระวินัยปิฎกศึกษา(BOU12203)                                         3  หน่วยกิต
 4. พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (BOU12204)                     3  หน่วยกิต
 5. พระพุทธศาสนามหายาน(BOU12205)                     3  หน่วยกิต
 6. ศาสนาเปรียบเทียน (BOU12206)                     3  หน่วยกิต
 7. วรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา (BOU12207)                     3  หน่วยกิต

 

    3)  กลุ่มวิชาเอก                    39 หน่วยกิต

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (BOU12301)          3  หน่วยกิต
 2. พะรพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ (BOU12302)                     3  หน่วยกิต
 3. พระพุทธศาสนากับการพัฒนา(BOU12303)                     3  หน่วยกิต
 4. พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย(BOU12304)                     3  หน่วยกิต
 5. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา(BOU12305)                     3  หน่วยกิต
 6. การบริหารวัดและศาสนสถาน(BOU12306)                     3  หน่วยกิต
 7. การพัฒนาวัดและชุมชน(BOU12307)                     3  หน่วยกิต
 8. ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา(BOU12308)                     3  หน่วยกิต
 9. การจัดการค่ายพุทธศาสนา(BOU12309)                               3  หน่วยกิต
 10. ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา(BOU12310)                     3  หน่วยกิต
 11. พระพุทธศาสนาและการเมือง(BOU12311)                     3  หน่วยกิต
 12. การปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน(BOU12312)                     3  หน่วยกิต
 13. ภาษาบาลีศึกษาเพื่อการเผยแผ่ (BOU12313)                     3  หน่วยกิต

 

    4)  กลุ่มวิชาโท                     7 หน่วยกิต

 1. ภาวนาและการเจริญสติ 1 (BOU12401)                                        1  หน่วยกิต
 2. ภาวนาและการเจริญสติ 2 (BOU12402)                                        1  หน่วยกิต
 3. ภาวนาและการเจริญสติ 3 (BOU12403)                                        1  หน่วยกิต
 4. ภาวนาและการเจริญสติ 4 (BOU12404)                                        1  หน่วยกิต
 5. ภาวนาและการเจริญสติ 5 (BOU12405)                                        1  หน่วยกิต
 6. ภาวนาและการเจริญสติ 6 (BOU12406)                                        1  หน่วยกิต
 7. ภาวนาและการเจริญสติ 7 (BOU12407)                                        1  หน่วยกิต

 

 

 

    5)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ                       24 หน่วยกิต    

 1. การฝึกปฏิบัติ 1 (BOU12501)   (การเขียนและการนำเสนอโครงงาน)         3 หน่วยกิต
 2. การฝึกปฏิบัติ 2 (BOU12502)   (การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม) 3 หน่วยกิต
 3. การฝึกปฏิบัติ 3 (BOU12503)   (การปฏิบัติการตามแผนงาน 1)              6 หน่วยกิต
 4. การฝึกปฏิบัติ 4 (BOU12504)   (การปฏิบัติการตามแผนงาน 2)              6 หน่วยกิต
 5. การฝึกปฏิบัติ 5 (BOU12505)   (การถอดบทเรียนการทำงาน)               3 หน่วยกิต
 6. การฝึกปฏิบัติ 6 (BOU12506)   (การเขียนรายงานและการนำเสนอ)         3 หน่วยกิต

                            

หมายเหตุ  รายวิชาการฝึกปฏิบัติ ให้เปลี่ยนไปตามสาขาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน ต้องการเรียนสาขาใด ให้ฝึกปฏิบัติงานในด้านนั้น

การกำหนดรหัสรายวิชา มีความหมายดังนี้

    หมายเลขที่ 1 หมายถึง ระดับปริญญา       1=ปริญญาตรี  2=ปริญญาโท  3=ปริญญาเอก  

    หมายเลขที่ 2 หมายถึง หลักสูตรที่ 1

    หมายเลขที่ 3 หมายถึง กลุ่มวิชา

    หมายเลขที่ 4-5 หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุ่ม

 

 1. 9. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

9.1 ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ

                      ระดับคะแนน              ค่าระดับคะแนน

                             A                           4.0

                             B+                         3.5

                             B                           3.0

                             C+                         2.5

                             C                           2.0

                             D+                         1.5

                             D                           1.0

                             F                           0

                   รายวิชาที่เทียบโอนให้ใช้รหัส  CP – Credit From Portfolio

 

 

 

9.2  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้

                      สัญลักษณ์                  ความหมายของผลการเรียน

S                           เป็นที่พอใจ (Satisfaction)

U                           ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfaction)

I                            การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

P                           การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)

W                          การถอนรายวิชา (Withdrawn)

9.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

9.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแสดงตัวอย่างการประเมินผลนักศึกษาเพื่อการทวนสอบทุกรายวิชา

9.3.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบเพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน

9.3.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ ในแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้สอนแต่ละคนมีมาตรฐานการให้คะแนนโดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน

9.3.4 จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอบหลายคน

9.3.5 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในแต่ละข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิตเพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ

9.4  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

          9.4.1 เรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนดภายในเวลาไม่เกิน 8 ปี

          9.4.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

          9.4.3 ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในหลักสูตร

 1. ตัวอย่างการจัดแผนการศึกษา

10.1 การลงทะเบียนปกติ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีสุดท้าย

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1 

 1. ชีวิตกับการเรียนรู้ (BOU12101)           3  หน่วยกิต
 2. อาชีพและคุณภาพชีวิต (BOU12102)                              3  หน่วยกิต
 3. การพัฒนาชุมชนและสังคม (BOU12103)           3  หน่วยกิต
 4. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต (BOU12104)           3  หน่วยกิต
 5. จิตอาสาและสำนึกพลเมือง (BOU12105)           3  หน่วยกิต
 6. การใช้ภาษาท้องถิ่น (BOU12106)           3  หน่วยกิต
 7. ภาวนาและการเจริญสติ 1 (BOU12401)                                             1  หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2 

 1. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12107)           3  หน่วยกิต
 2. การใช้คอมพิวเตอร์ (BOU12110)           3  หน่วยกิต
 3. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (BOU12201)                     3  หน่วยกิต
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (BOU12301)           3  หน่วยกิต
 5. พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ (BOU12301)                     3  หน่วยกิต
 6. พระพุทธศาสนากับการพัฒนา(BOU12301)           3  หน่วยกิต
 7. ภาวนาและการเจริญสติ 2 (BOU12402)                                              1  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 

 1. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12108)           3  หน่วยกิต
 2. พระสูตรปิฎกศึกษา(BOU12202)           3  หน่วยกิต
 3. พระพุทธศาสนามหายาน(BOU12205)           3  หน่วยกิต
 4. ศาสนาเปรียบเทียบ (BOU12206)           3  หน่วยกิต
 5. วรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา (BOU12207)           3  หน่วยกิต
 6. ภาวนาและการเจริญสติ 3 (BOU12403)                                             1  หน่วยกิต
 7. การฝึกปฏิบัติ 1 (BOU12501) (การเขียนและการนำเสนอโครงงาน)                3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2

 1. การใช้ภาษาอังกฤษ (BOU12109)           3  หน่วยกิต
 2. พระวินัยปิฎกศึกษา(BOU12203)           3  หน่วยกิต
 3. พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย(BOU12304)                               3  หน่วยกิต
 4. พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (BOU12204)                               3  หน่วยกิต
 5. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา(BOU12305)           3  หน่วยกิต
 6. ภาวนาและการเจริญสติ 4 (BOU12404)                                             1  หน่วยกิต
 7. การฝึกปฏิบัติ 2 (BOU12502) (การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม)         3 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1 

 1. การบริหารวัดและศาสนสถาน(BOU12306)           3  หน่วยกิต
 2. การพัฒนาวัดและชุมชน(BOU12307)                     3  หน่วยกิต
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา(BOU12308)                     3  หน่วยกิต
 4. การจัดการค่ายพุทธศาสนา(BOU12309)                     3  หน่วยกิต
 5. ภาวนาและการเจริญสติ 5 (BOU12405)                                             1  หน่วยกิต
 6. การฝึกปฏิบัติ 3 (BOU12503) (การปฏิบัติการตามแผนงาน 1)                    6 หน่วยกิต

       

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2

 1. ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา(BOU12310)                     3  หน่วยกิต
 2. พระพุทธศาสนาและการเมือง(BOU12311)                     3  หน่วยกิต
 3. การปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน(BOU12312)                     3  หน่วยกิต
 4. ภาษาบาลีศึกษาเพื่อการเผยแผ่ (BOU12313)                     3  หน่วยกิต
 5. ภาวนาและการเจริญสติ 6 (BOU12406)                                             1  หน่วยกิต
 6. การฝึกปฏิบัติ 4 (BOU12504) (การปฏิบัติการตามแผนงาน 2)                     6 หน่วยกิต

               

ปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1

 1. ภาวนาและการเจริญสติ 7 (BOU12407)                                             1  หน่วยกิต
 2. การฝึกปฏิบัติ 5 (BOU12505) (การเขียนรายงานและการนำเสนอ)                3 หน่วยกิต

 

 

10.2 การลงทะเบียนปกติ ในกลุ่มนักศึกษาเทียบโอน  

นักศึกษาเทียบโอน หมายถึงนักศึกษาที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน และประสบความสำเร็จในชีวิตในสาขาที่นักศึกษาเลือกเข้ามาเรียน  มีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน นักศึกษากลุ่มนี้ สามารถเทียบโอน โดยให้ให้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ในรายวิชาที่เทียบโอนนั้น ให้เขียนประสบการณ์ ความประสบการณ์ หรือองค์ความรู้ที่นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ

สำหรับการใช้เวลา 1 ภาคเรียน ที่จะเรียน ให้เรียนวิชาในกลุ่มปฏิบัติ จำนวน 27 หน่วยกิต  คือ 

 1. การปฏิบัติธรรม 45 ชั่วโมง (นับแบบสะสม ไม่นับหน่วยกิต)
 2. การฝึกปฏิบัติ 1 (BOU12501) (การเขียนและการนำเสนอโครงงาน)                3 หน่วยกิต
 3. การฝึกปฏิบัติ 2 (BOU12502) (การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม)        3 หน่วยกิต
 4. การฝึกปฏิบัติ 3 (BOU12503) (การปฏิบัติการตามแผนงาน 1)                    6 หน่วยกิต
 5. การฝึกปฏิบัติ 4 (BOU12504) (การปฏิบัติการตามแผนงาน 2)                     6 หน่วยกิต
 6. การฝึกปฏิบัติ 5 (BOU12505) (การถอบบทเรียนการทำงาน)                       3 หน่วยกิต
 7. การนำเสนอผลงาน (BOU12506) (การเขียนรายงานและการนำเสนอ)             3 หน่วยกิต

 

 

 

 1. คำอธิบายรายวิชา

1)  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป               30 หน่วยกิต

 • ชีวิตกับการเรียนรู้ (BOU12101)           3  หน่วยกิต

ประวัติชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงปัจจุบัน การต่อสู้ ความมุ่งมั่นฟันฝ่า ความใฝ่ฝัน ปณิธาน คติพจน์ / แนวคิดหลักประจำใจ  ความพยายามในการประกอบอาชีพ การเลี้ยงดูครอบครัว การดูแลชุมชนและสังคม ความสำเร็จของการทำงานเพื่อสังคม ความมุ่งมั่นฟันฝ่าไปในอนาคต และการนำเสนอ

การเรียนรู้ การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานที่สำคัญ ทั้งในระบบและนอกระบบ สาระสำคัญของเรียนรู้ ข้อคิดสำคัญ และการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการถอดเป็นข้อคิดสำคัญในการดำเนินชีวิต  และการนำเสนอ

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิต (BOU12102) 3  หน่วยกิต

การดูแลเอาใจใส่ชีวิตทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของตนเอง คนในครอบครัว และสังคม แนวปฏิบัติ หลักคำสอนของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต  และการนำเสนอ

 • การพัฒนาชุมชนและสังคม (BOU12103)                     3  หน่วยกิต

ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาของชุมชนและสังคม  การสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม และการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม หลักการของพลเมือง บทบาทของพลเมืองในการพัฒนาสังคม  และการนำเสนอ

 • จริยธรรมในการดำเนินชีวิต (BOU12104)                                 3  หน่วยกิต

ความหมายของจริยธรรม  จริยธรรมทางธุรกิจ ตัวอย่างของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการกำหนด ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และการนำเสนอ

 • จิตอาสาและสำนึกพลเมือง (BOU12105)           3  หน่วยกิต

ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาของชุมชนและสังคม  การสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม และการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม หลักการของพลเมือง บทบาทของพลเมืองในการพัฒนาสังคม การฝึกปฏิบัติและการนำเสนอ

 • การใช้ภาษาท้องถิ่น (BOU12106) 3  หน่วยกิต

หลักและฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูดภาษาถิ่น ด้านการฟังและการอ่านจะเป็นการจับใจความสำคัญและการแสดงความคิดเห็น สำหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียงด้วยด้านการเขียนจะเน้นการใช้ภาษา การเขียนย่อหน้า สำนวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและบันทึกข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ ความคิดอย่างมีขั้นตอนและสมเหตุสมผล

 • การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (BOU12107) 3  หน่วยกิต

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 • การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (BOU12108) 3  หน่วยกิต

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ที่สูงขึ้น โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 • การใช้ภาษาอังกฤษ 3 (BOU12109) 3  หน่วยกิต

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ที่สูงขึ้น โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการสนทนา เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 • การใช้คอมพิวเตอร์ (BOU12110)           3  หน่วยกิต

หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมเอกสารและการนำเสนองานต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ และการจัดทำฐานข้อมูลในระดับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ

2)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                             21 หน่วยกิต

 • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (BOU12201)                                 3  หน่วยกิต

ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ตั้งแต่หลังพุทธกาล การเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 • พระสูตรปิฎกศึกษา(BOU12202)                                                  3  หน่วยกิต

การแบ่งหมวดหมู่ และเนื้อหาสาระคำสอนหลักในคัมภีร์พระสุนตันตปิฎก

 • พระวินัยปิฎกศึกษา(BOU12203)                                                 3  หน่วยกิต

การแบ่งหมวดหมู่ และเนื้อหาสาระคำสอนหลักในคัมภีร์พระวินัยฏก

 • พระอภิธรรมปิฎกศึกษา (BOU12204) 3  หน่วยกิต

การแบ่งหมวดหมู่และเนื้อหาสาระคำสอนหลักในพระอภิธรรมปิฎก

 • พระพุทธศาสนามหายาน(BOU12205) 3  หน่วยกิต

การแตกนิกายเป็นนิกายมหายาน พระเถระสายหลัก การขยายตัว และสภาพปัจจุบัน

 • ศาสนาเปรียบเทียน (BOU12206)                              3  หน่วยกิต

เปรียบเทียบสาระสำคัญแต่ละศาสนาหลัก เช่น ถิ่นกำเนิด ผู้ก่อตั้ง ศาสดา คำสอนสำคัญ เป็นต้น

 • วรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา (BOU12207) 3  หน่วยกิต

วรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลังพุทธกาล ของพระมหาเถระผู้นิพนธ์ไว้ เช่น วิสุทธมรรค  มงคลทีปนี พุทธรรม เป็นต้น

 

3)  กลุ่มวิชาเอก                        39 หน่วยกิต

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (BOU12301) 3  หน่วยกิต

อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมสมัยใหม่  พระพุทธศาสนาในสังคมสมัยใหม่ แนวทางการเผยแพร่พุทธศาสนาสังคม  กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ

 • พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ (BOU12302)           3  หน่วยกิต

สังคมโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสังคม ผลกระทบ การแพร่กระจาย และการปรับตัวของมนุษย์

 • พระพุทธศาสนากับการพัฒนา(BOU12303)                     3  หน่วยกิต

การพัฒนาชุมชน และสังคม หลักพุทธศาสนาในการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาตามแนวพระพุทธศาสนา  กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ

 • พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย(BOU12304)                     3  หน่วยกิต

พัฒนาการของสังคม สภาพสังคมปัจจุบัน บทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ

 • การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา(BOU12305)                    3  หน่วยกิต

องค์กรทางพระพุทธศาสนา การบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนา กิจการด้านพระพุทธศาสนา

 • การบริหารวัดและศาสนสถาน(BOU12306)                     3  หน่วยกิต

การบริหารวัด การจัดตั้งวัดและศาสนสถาน การดูแลศาสนสถาน การปรับปรุงพัฒนา การพัฒนาวัดและศาสนาในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ

 • การพัฒนาวัดและชุมชน(BOU12307)                     3  หน่วยกิต

สภาพวัดในปัจจุบัน สภาพของชุมชนและสังคมปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาตามแนวสหประชาชาติ กรณีศึกษา การฝึกปฏับัติ

 

 

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา(BOU12308)           3  หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่  ศัพท์ที่สำคัญ สาระทางคำสอน การฝึกปฏิบัติ

 • การจัดการค่ายพุทธศาสนา(BOU12309)                              3  หน่วยกิต

การจัดค่าย การจัดค่ายธรรม สาระและกระบวนการค่ายธรรม กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

 • ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา(BOU12310)                    3  หน่วยกิต

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สาระของศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมท้องถิ่น

 • พระพุทธศาสนาและการเมือง(BOU12311)                     3  หน่วยกิต

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเมือง สาระคำสอนของพระพุทธศาสนาในด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง

 • การปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน(BOU12312)                              3  หน่วยกิต

กฎหมายการปกครองสงฆ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จุดเด่นและข้อจำกัดของกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์

 • ภาษาบาลีศึกษาเพื่อการเผยแผ่ (BOU12313)           3  หน่วยกิต

ภาษาบาลีที่สำคัญในการเผยแผ่และในบทสวดต่าง ๆ การอ่านและการแปลภาษาบาลีพื้นฐาน

 

4)  กลุ่มวิชาโท                         7 หน่วยกิต

 • ภาวนาและการเจริญสติ 1 (BOU12401)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ

 • ภาวนาและการเจริญสติ 2 (BOU12402)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

 • ภาวนาและการเจริญสติ 3 (BOU12403)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

 • ภาวนาและการเจริญสติ 4 (BOU12404)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

 • ภาวนาและการเจริญสติ 5 (BOU12405)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

 

 • ภาวนาและการเจริญสติ 6 (BOU12406)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

 • ภาวนาและการเจริญสติ 7 (BOU12407)                                        1  หน่วยกิต

การสวดมนต์ การภาวนา การเจริญสติ การฝึกสมาธิ ต่อเนื่อง

5)  การฝึกปฏิบัติ                      24 หน่วยกิต    

 • การฝึกปฏิบัติ 1 (BOU11501)                                                  3 หน่วยกิต

การกำหนดหัวข้อ การเขียนความสำคัญของเรื่อง และการนำเสนอโครงงาน

 • การฝึกปฏิบัติ 2 (BOU11502)                                                          3 หน่วยกิต

การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการนำเสนอ

โครงการ การวิเคราะห์บริบทของโครงการ และการนำเสนอ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

 • การฝึกปฏิบัติ 3 (BOU11503)                                                          6 หน่วยกิต

การปฏิบัติการตามแผนงาน 1  การเตรียมการเบื้องต้น การลงมือปฏิบัติการตามโครงการของนักศึกษาระยะแรก การศึกษากรณีศึกษาที่ใกล้เตียงกับงานของนักศึกษา  และการนำเสนอ

 • การฝึกปฏิบัติ 4 (BOU11504)                                                 6 หน่วยกิต

การปฏิบัติการตามแผนงาน 2 การฝึกปฏิบัติระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะที่ 1  การติดตามผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค การถอดความรู้สำคัญ

 • การฝึกปฏิบัติ 5 (BOU11505)                                                 3 หน่วยกิต

การถอดบทเรียนการทำงาน การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะยาว

 • การฝึกปฏิบัติการ 6 (BOU11506)                                            3 หน่วยกิต

การจัดทำเอกสารรายงาน การนำเสนอผลงาน ทั้งโดยสื่อและเอกสาร

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00